Algemene voorwaarden Coach Jessy

1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

 1. Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Coach Jessy haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn, maar dit behoeft niet zo te zijn.
 2. Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Coach Jessy heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Coach Jessy zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Coach Jessy.
 3. Coach Jessy: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 65625846.

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en werkzaamheden verricht door en in overeenkomsten gesloten met Coach Jessy.
 2. Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
 3. Coach Jessy behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

3. OPDRACHTVERLENING

 1. Offertes van Coach Jessy zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Coach Jessy is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Coach Jessy zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Coach Jessy te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Coach Jessy niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.
 3. Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Coach Jessy, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.
 4. Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Coach Jessy uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Coach Jessy, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Coach Jessy een aanvang is gemaakt.

4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Coach Jessy de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren.
Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever.
Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

5. INSPANNINGSVERPLICHTING

Coach Jessy zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Coach Jessy  niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

6. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Alle aanbiedingen van Coach Jessy hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen.
Coach Jessy is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Coach Jessy zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Coach Jessy overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan Coach Jessy verschuldigd.

8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

 • In de offerte van Coach Jessy staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Coach Jessy voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.
 • De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief BTW.

9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Het honorarium van Coach Jessy en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Coach Jessy steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Coach Jessy kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
 2. Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.
 3. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Coach Jessy worden opgeschort, dit zonder dat Coach Jessy dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Coach Jessy in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
 4. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Coach Jessy of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op zijn/haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Coach Jessy te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.
 5. Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Coach Jessy gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.
 6. Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Coach Jessy plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Coach Jessy gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

10. ANNULERINGSVOORWAARDEN

Indien de opdracht, om redenen die niet aan Coach Jessy toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Schriftelijk annuleren tot 24 uur voor de afspraak: Er worden geen kosten in rekening gebracht.
 • Wel of niet (schriftelijk) annuleren minder dan 24 uur van te voren; Er wordt 100% in rekening gebracht.

11. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

 1. De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.
 2. Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coaching uren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

12. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdracht specificaties. dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
 2. Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Coach Jessy desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.
 3. Coach Jessy mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Coach Jessy houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

13. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Coach Jessy is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Coach Jessy geleverde zaken en/of diensten.
 2. Daarnaast is Coach Jessy nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Coach Jessy rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

14. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Coach Jessy voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Coach Jessy.
Datzelfde geldt ook voor de door Coach Jessy  uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Coach Jessy. Op alle door Coach Jessy  ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

15. GEHEIMHOUDING

Coach Jessy is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Coach Jessy houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

16. BIJZONDERE BEPALINGEN

 1. Coach Jessy behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Coach Jessy.
 2. Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.
 3. In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.